A Lovas-Show Kft. Belső Adatvédelmi Szabályzatának II. sz. Melléklete:

A Lovas-Show Kft.
külső adatvédelmi tájékoztatója
a www.vagta.hu weboldalon

 

Ki az adatkezelő?

A Lovas-Show Kft. (székhely: 1093 Budapest, Mátyás utca 8., cégjegyzékszám: 01- 09-868951, adószám: 13705406-2-42, telefonszám: 0630-995-34-82, e-mail: [email protected], önállóan képviseli: Ladányi-Kovács Zoltán ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztiánné, [email protected]), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a munkavállalóitól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

Milyen jogokkal élhetek?

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, adathordozhatóság joga) gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a [email protected] e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek.

Milyen adatbiztonsági lépéseket tett meg az Adatkezelő?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek:

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Egyéb szervezési és technikai intézkedéseket a belső adatvédelmi szabályzat külön fejezete tartalmaz.

Milyen adatkezeléseket végez az Adatkezelő?

Adatkezelő az alábbiakban röviden meghatározta az általa végzett adatkezeléseket, a munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelések kivételével. Az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai külön tájékoztatók formájában elérhetőek.

 

Egyszeri információkérés 

Az adatkezelés független az információkérés módjától. Egyszeri információkérés irányulhat az előfutam vagy a Nemzeti Vágta megszervezésére, vagy másra.

Cél az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
Jogalap önkéntes hozzájárulás
érintettek minden természetes személy, aki az adatkezelővel kapcsolatba lép és az adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam cél megvalósulásáig vagy elévülési időben
Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás  érintettek

 

érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. A kapcsolattartás ebben az adatkezelésben azt jelenti, hogy nem egyszeri alkalomról van szó.

Cél az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolás a, megoldása, marketing/érték esítési aktivitás
Jogalap önkéntes hozzájárulás vagy megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)
érintettek minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam törlési kérelemig, vagy cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig
Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás  érintettek

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik bármilyen szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés.

Cél Megállapodás megkötése, kapcsolattartás
Jogalap Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.) kapcsolattartó k adatainak kezelése jogos érdeken alapul
érintettek Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy kapcsolattartókén t szerepel
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év
Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás  érintettek

 

Hírlevél küldése

A hírlevélre feliratkozás nem kizárólagosan, de tipikusan a weboldalon keresztül történik.

Cél címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről
Jogalap önkéntes hozzájáruláson alapul
érintettek Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam Leiratkozásig
Mód feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan küldés elektronikusan, automatizáltan leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.
Forrás  érintettek

 

Időpontegyeztetés

Az adatkezelés független attól, hogy az időpontegyeztetés milyen módon, milyen fórumon keresztül történik, vagy hogy ki (Adatkezelő vagy érintett) kezdeményezi.

Cél az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás
Jogalap önkéntes hozzájáruláson alapul
érintettek Minden természetes személy, akivel az Adatkezelő időpontot egyeztet.
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam cél megvalósulásáig, vagy általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig
Mód feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan küldés elektronikusan, automatizáltan leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.
Forrás  érintettek

 

Rendezvényszervezés

Ide tartozik például az előfutamok, a Nemzeti Vágta, a Spanyol Királyi Lovasiskola, stb. eseményének megszervezése is.

Cél a rendezvény megszervezésé vel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel
Jogalap önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodás
érintettek Minden természetes személy, aki más érintettekkel együtt, egyazon időpontban és helyen kívánja igénybe venni Adatkezelő szolgáltatásait egy adott rendezvényen, vagy azzal kapcsolatban megállapodást kötött az Adatkezelővel
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam elévülés vagy 8 évig
Mód feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan küldés elektronikusan, automatizáltan leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.
Forrás  Érintettek

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik például az Adatkezelő felé történő és az Adatkezelő részéről történő átutalással kapcsolatos adatkezelés.

Cél A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése
Jogalap jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás
érintettek Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig
Mód feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan küldés elektronikusan, automatizáltan leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.
Forrás  Érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketing

Cél Adatkezelő marketingje
Jogalap önkéntes hozzájárulás
érintettek Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam érintett kérésére törlésig
Mód Elektronikusan manuálisan történik
Forrás  Érintettek

 

érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek

Például az egyes rendezvényeken – pl. előfutamokon – készült felvételek kezelése tartozik ide.

Cél az érintett hozzájárásulásá ban meghatározott cél
Jogalap önkéntes hozzájárulás
érintettek Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam érintett kérésére törlésig
Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás  Érintettek

 

Panaszkezelés

Ide tartozik az érintetti, mint fogyasztói panaszok kezelése.

Cél az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás
Jogalap önkéntes hozzájárulással indul meg, de jogszabály alapján kötelező lesz az adatok kezelése
érintettek Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított elévülési időben (5 évig) kezeli
Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás  érintettek, Partnerek

 

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatok, pl. nevezési lapok kezelése.

Cél az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatóság a, valamint a hozzájárulás teljesítése (elszámoltathat óság elve), valamint kapcsolattartás.
Jogalap önkéntes hozzájárulás
érintettek Minden természetes személy, ideértve a szervezet képviseletében eljáró személyt is, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam elévülésig vagy törlésig
Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
Forrás  érintettek

 

álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése, ideértve a berepülő önéletrajzok kezelését is

Cél Jelentkezés, nyitott álláshely esetén annak betöltése, kapcsolattartás
Jogalap önkéntes hozzájárulás
érintettek Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam 6 hónapig jogos érdekből, a hozzájárulásban meghatározott ideig vagy érintett törlési igényének teljesítéséig
Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
Forrás  érintettek

 

Balesettel kapcsolatos adatkezelések

Ide tartozik a Munkatárs munkába jutásával kapcsolatos vagy munkavégzés közben történő baleset adatainak kezelése, vagy a rendezvények során történő balesetek kezelése is.

Cél az érintettek azonosítása, kapcsolattartás, valamint a balesettel kapcsolatos jogi és egyéb lépések megtétele
Jogalap jogi kötelezettség teljesítése, érintett jogos érdeke/létszüks églete
érintettek Minden természetes személy, aki balesetet szenved, aki abban részt vett, valamint aki a dokumentálásban részt vesz.
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam 5 évig.
Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
Forrás  érintettek, harmadik személyek

 

(Orvosi) alkalmassággal, doppinggal kapcsolatos egészségügyi (genetikai) adatok kezelése

Cél az Adatkezelő szolgáltatásain ak megfelelő, zavartalan, jogszerű, tisztességes, biztonságos biztosítása és kapcsolattartás
Jogalap megállapodás vagy jogos érdek
érintettek Minden természetes személy, aki egészségi állapotával kapcsolatos adatot oszt meg az Adatkezelővel, továbbá a jegyzőkönyvet rögzítő Munkatárs
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam általános elévülési idő
Mód elektronikusan, papír alapon, manuálisan történik
Forrás  érintettek

 

Vagyonvédelmi rendkívüli események kezelésével kapcsolatos adatkezelés

Cél rendkívüli esemény kivizsgálása
Jogalap az Adatkezelő jogos érdeke
érintettek Minden természetes személy, aki rendkívüli esemény alanya, részese, továbbá az azt rögzítő Munkatárs
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam általános elévülési idő
Mód elektronikusan, papír alapon, manuálisan történik
Forrás  érintettek

 

érintetti (ügyfél/jelentkező/partner/versenyző/tulajdonos/stb.) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Idetartozik bármilyen érintetti nyilvántartás, például box beosztás, nevezési nyilvántartás, indulói nyilvántartás, stb. függetlenül attól, hogy milyen rendszerben (pl. excel táblázat, vagy célszoftver) történik, vagy hogy mi az érintetti nyilvántartás adott, önálló célja (ha a nyilvántartáson, mint célon túl van más cél is).

Cél érintettek nyilvántartása, a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése, egyes lépések nyomonkövetése
Jogalap önkéntes hozzájárulás vagy megállapod áson alapul vagy jogos érdek
érintettek minden érintett, akinek adatainak nyilvántartása cél.
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Mód elektronikusan, manuálisan
Forrás  érintettek

 

Adatközlés (harmadik személy felé)

Ide tartozik az adatok továbbítása és átadása például elővágta szervezők felé.

Cél Sajátos cél, tipikusan a szolgáltatás (szállítmányozás szállítás) teljesítése
Jogalap hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek
érintettek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig
Mód Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás  Érintettek

 

Versenyekre történő nevezéssel kapcsolatos adatkezelések

Ide tartozik az előfutamon, Nemzeti Vágtán történő részvétellel kapcsolatos nevezés.
A nevezési lapon hozzájárulás is adható adatok közzétételéhez.
Nevezéshez szorosan kapcsolódó adatkezelés a futamtáblák elkészítése.

Cél az érintett azonosítása és versenyen történő részvétel feltételeinek ellenőrzése, valamint kapcsolattartás a rendezvény marketingje a rendezvény futamainak nyomonköveth etősége.
Jogalap hozzájárulás, jogos érdek
érintettek Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával nevezni kíván venni az Adatkezelő által szervezett eseményen, így a Nemzeti Vágtán és annak előfutamán, így a nevező, a lovas, a tulajdonos tartozik ide
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig
Mód Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás  Érintettek

 

Adatközlés

a nevezés kapcsán: a lovak neve és azonosítószáma elektronikus úton továbbításra kerül a rendezvényen közreműködő lótenyésztési felügyelő részére, továbbá a nevezés adataihoz az adott rendezvényen és annak kapcsán hozzáfér a Coppia Vincente Kft. ügyvezetője és alkalmazottai, a főbíró, a rendezvény állatorvosa, a hatósági állatorvos felé, hogy feladataikat maradéktalanul el tudják látni.

a futamtáblák kapcsán: Coppia Vincente Kft. ügyvezetője és alkalmazottai, főbíró, starter, speaker, szervező Partner, a lovak rendezésében/beengedésében közreműködő Munkatárs, Partner Munkatársa.

a továbbjutás kapcsán: a továbbjutók adatai (nevező, település, ló neve, lovas neve) és a nevezett települések nevei átadásra kerülnek a következő adatfeldolgozók felé marketing célból: Stern Communications, Kerestes Szabolcs.

Naprakész információkat szeretnél a Nemzeti Vágtával kapcsolatban?